Algemene Voorwaarden 

Algemene Voorwaarden Cobra CRM (KvK: 71937080)

Artikel 1. Algemeen

 1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op en vormen een integraal geheel met alle aanbiedingen (offertes),opdrachten en overeenkomsten tussen Cobra CRM en een opdrachtgever, waarop Cobra CRM deze voorwaardenvan toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken.
 2. Indien enige bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingenvan deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen partijen in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het
  doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht genomen worden.
 3. Indien in een aanbieding, offerte of overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk wordt afgeweken van enige bepaling van deze algemene voorwaarden, blijven de overige voorwaarden van deze algemene voorwaarden onverkort van toepassing.


Artikel 2. Offertes en totstandkoming van de overeenkomst

 1. Alle offertes of aanbiedingen van Cobra CRM zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.
 2. Offertes van Cobra CRM zijn gebaseerd op door de opdrachtgever verstrekte informatie, op basis waarvan een zo goed mogelijke inschatting van de aard, duur en zwaarte van de opdracht wordt gemaakt.
 3. Overeenkomsten komen tot stand op het moment van ontvangst van een ondertekende offerte en/of opdrachtbevestiging, dan wel Cobra CRM een begin met de uitvoering van de opdracht heeft gemaakt. Overeenkomsten komen in de plaats en vervangen eerdere correspondentie, afspraken, documentatie en/of overige informatie.


Artikel 3. Uitvoering van de overeenkomst

 1. Cobra CRM voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uit.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Cobra CRM het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Cobra CRM aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Cobra CRM worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Cobra CRM zijn verstrekt, heeft Cobra CRM het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 4. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan Cobra CRM de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren, opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgegane fase schriftelijk heeft goedgekeurd.


Artikel 4. Contractduur; uitvoeringstermijn

 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen.
 2. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever Cobra CRM schriftelijk in gebreke te stellen.


Artikel 5. Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
 2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Cobra CRM zal opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
 3. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties hebben, zal Cobra CRM de opdrachtgever hierover tevoren inlichten. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Cobra CRM daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.
 4. In afwijking van lid 3 zal Cobra CRM geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan haar kunnen worden toegerekend.
 5. Indien u de geplande werkzaamheden binnen 15 werkdagen voor aanvang wenst te annuleren zijn wij genoodzaakt 50% van de gereserveerde tijd aan u in rekening te brengen. Deze facturen vallen buiten evt. fixed price afspraken.
 6. Indien u de geplande werkzaamheden binnen 5 werkdagen voor aanvang wenst te annuleren zijn wij genoodzaakt om 100% van de gereserveerde tijd aan u in rekening te brengen. Deze facturen vallen buiten evt. fixed price afspraken.


Artikel 6. Duur en opzegging van de overeenkomst

 1. De overeenkomst eindigt van rechtswege door het verstrijken van de duur van de overeenkomst. De overeenkomst kan met schriftelijke instemming van beide partijen worden verlengd onder de voorwaarden en bepalingen vastgelegd in de overeenkomst, dan wel onder andere voorwaarden in overleg met Cobra CRM.
 2. Beide partijen kunnen te allen tijde de overeenkomst schriftelijk opzeggen. Partijen dienen in dat geval een opzegtermijn van tenminste drie maanden in acht te nemen.


Artikel 7. Honorarium

 1. Voor aanbiedingen en overeenkomsten waarin een vast honorarium wordt aangeboden of overeengekomen gelden de leden 2, 4, 5 en 6 van dit artikel. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, gelden de leden 3, 4, 5 en 6 van dit artikel.
 2. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen. Het vaste honorarium is exclusief BTW.
 3. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de in de overeenkomst opgenomen uurtarieven van Cobra CRM. De tarieven zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.Bij opdrachten met een looptijd van meer dan 1 maand zullen de verschuldigde kosten 2-wekelijks in rekening worden gebracht.
 4. Indien Cobra CRM met de opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is Cobra CRM niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief. Cobra CRM mag stijgingen in de lonen en prijzen doorberekenen. Een dergelijke verhoging kan slechts aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht als deze hem voor de ingangsdatum is mede gedeeld.
 5. Indien de verhoging meer dan 10% bedraagt, heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen.


Artikel 8. Betaling

 1. Betaling dient te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum, door overschrijving van het verschuldigde bedrag naar de bankrekening van Cobra CRM bij de ING bank, bankrekeningnummer NL69 INGB 0006 4244 46 t.n.v. Cobra CRM te Zwolle.
 2. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De opdrachtgever is een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 3. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de verplichtingen van de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar zijn.
 4. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
 5. Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening.


Artikel 9. Acceptatie

 1. Indien partijen geen acceptatietest zijn overeengekomen, aanvaardt opdrachtgever de maatwerk-programmatuur en aanpassingen in de staat waarin deze zich op het moment van aflevering bevindt (‘as is, where is’), derhalve met alle zichtbare en onzichtbare fouten en gebreken. In voornoemd geval zal de maatwerk-programmatuur en aanpassingen bij de voltooiing van de installatie, gelden als zijnde geaccepteerd door klant.
 2. Indien tussen partijen een acceptatietest is overeengekomen, is het bepaalde in de artikelen 9.3 tot en met 9.10 van toepassing.
 3. Daar waar in deze algemene voorwaarden sprake is van ‘fouten’ wordt daaronder verstaan het substantieel niet voldoen van de maatwerk-programmatuur en aanpassingen aan de door Cobra CRM schriftelijk uitdrukkelijk overeengekomen functionele of technische specificaties. Van een fout is alleen sprake indien opdrachtgever deze kan aantonen en deze bovendien reproduceerbaar is. Opdrachtgever is gehouden van fouten onverwijld melding te maken. Cobra CRM heeft geen enkele verplichting met betrekking tot andere gebreken in of aan de maatwerk-programmatuur en aanpassingen dan met betrekking tot fouten in de zin van deze algemene voorwaarden
 4. Indien een acceptatietest is overeengekomen, bedraagt de testperiode veertien dagen na aflevering of, indien een door Cobra CRM uit te voeren installatie schriftelijk is overeengekomen, veertien dagen na voltooiing van de installatie. Gedurende de testperiode is opdrachtgever niet gerechtigd de maatwerk-programmatuur en aanpassingen voor productieve of operationele doeleinden te gebruiken. Opdrachtgever zal de overeengekomen acceptatietest met gekwalificeerd personeel en met voldoende omvang en diepgang uitvoeren.
 5. Indien een acceptatietest is overeengekomen, is opdrachtgever verplicht te toetsen of de afgeleverde maatwerk-programmatuur en aanpassingen beantwoordt aan de door Cobra CRM schriftelijk uitdrukkelijk overeengekomen functionele of technische specificaties.
 6. De maatwerk-programmatuur en aanpassingen zal tussen partijen gelden als geaccepteerd: a. indien partijen een acceptatietest zijn overeengekomen: op de eerste dan na de testperiode, dan wel b. indien Cobra CRM vóór het einde van de periode een testrapport als bedoeld in artikel 9.7 ontvangt: op het moment dat de in dat testrapport genoemde fouten zijn hersteld, onverminderd de aanwezigheid van fouten die volgens artikel 9.8 aan acceptatie niet in de weg staan. c. indien opdrachtgever enig gebruik maakt van de maatwerk-programmatuur en aanpassingen voor productieve en of operationele doeleinden: op het moment van de desbetreffende ingebruikneming.
 7. Indien bij invoeren van de overeengekomen acceptatietest blijkt dat de maatwerk-programmatuur en aanpassingen fouten bevat, zal opdrachtgever uiterlijk op de laatste dag van de testperiode de testresultaten schriftelijk, overzichtelijk, gedetailleerd en begrijpelijk aan Cobra CRM rapporteren. Cobra CRM zal zich naar beste vermogen inspannen de bedoelde fouten binnen een redelijke termijn te herstellen, waarbij Cobra CRM gerechtigd is tijdelijke oplossingen, programma-omwegen of probleem vermijdende beperkingen aan te brengen.
 8. Opdrachtgever mag de acceptatie van de maatwerk-programmatuur en aanpassingen niet onthouden om redenen die niet verband houden met de tussen partijen schriftelijk uitdrukkelijk overeengekomen specificaties en voorts niet wegens het bestaan van kleine fouten, zijnde fouten die de operationele of productieve ingebruikneming van de maatwerk-programmatuur en aanpassingen redelijkerwijs niet in de weg staan, onverminderd de verplichting van Cobra CRM om deze kleine fouten te herstellen. Acceptatie mag voorts niet worden onthouden vanwege aspecten van de maatwerk-programmatuur en aanpassingen die slechts subjectief beoordeeld kunnen worden, zoals esthetische aspecten van gebruikersinterfaces.
 9. Indien de maatwerk-programmatuur en aanpassingen in fasen en/of onderdelen wordt afgeleverd en getest, doet de niet-acceptatie van een bepaalde fase en/of onderdeel niets af aan de acceptatie van een eerdere fase en/of een ander onderdeel.
 10. Acceptatie van de maatwerk-programmatuur en aanpassingen op een der wijzen als bedoeld in dit artikel heeft tot gevolg dat Cobra CRM gekweten is voor de nakoming van zijn verplichtingen betreffende de terbeschikkingstelling en aflevering van de maatwerk-programmatuur en aanpassingen en, indien tevens de installatie door Cobra CRM is overeengekomen, van zijn verplichtingen betreffende de installatie. Acceptatie van de maatwerk-programmatuur en aanpassingen doet niets af aan de rechten van opdrachtgever op grond van artikel 9.8


Artikel 10. Gebreken, klachtentermijn

 1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen veertien dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen veertien dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Cobra CRM.
 2. Indien een klacht gegrond is zal Cobra CRM de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal Cobra CRM slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 12 (Aansprakelijkheid).
 3. Ook indien de opdrachtgever tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling bestaan.


Artikel 11. Incassokosten

 1. Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is. Indien Cobra CRM echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de opdrachtgever worden verhaald. De opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.
 2. De opdrachtgever is jegens Cobra CRM de door Cobra CRM gemaakte gerechtelijk kosten verschuldigd in alle instanties, behoudens voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze onredelijk hoog zijn. Dit geldt alleen indien Cobra CRM en de opdrachtgever met betrekking tot een overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn een gerechtelijke procedure voeren en een rechterlijke uitspraak in kracht van gewijsde gaat waarbij de opdrachtgever volledig of in overwegende mate in het ongelijk wordt gesteld.


Artikel 12. Aansprakelijkheid

 1. Cobra CRM is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Cobra CRM is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.
 2. De aansprakelijkheid van Cobra CRM, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.
 3. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Cobra CRM maximaal het verschuldigde honorarium. Bij opdrachten die een langere looptijd hebben dan vier maanden, geldt een verdere beperking van de aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste drie maanden.
 4. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade is te wijten aan opzet of grove schuld van Cobra CRM.
 5. Ingeval van aansprakelijkheid van Cobra CRM als bedoeld in voorgaande leden van dit artikel is Cobra CRM uitsluitend aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding, d.w.z. een vergoeding van de waarde van de achtergebleven prestatie. Ingeval van een gefaseerde uitvoering van de overeenkomst als bedoeld in artikel 3, zal de vervangende schadevergoeding beperkt blijven tot de vervangende waarde van de achtergebleven prestaties in de fase waarin de resultaten niet zijn goedgekeurd.
 6. De aansprakelijkheid van partijen wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien de ene partij de wederpartij onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming van haar verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerde mogelijke omschrijving van de tekortkomingen te bevatten, zodat partijen in staat zijn adequaat te reageren.


Artikel 13. Overmacht

 1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de ander indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Cobra CRM geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Cobra CRM niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Cobra CRM heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Cobra CRM zijn verbintenis had moeten nakomen.
 2. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. Voor zover Cobra CRM ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Cobra CRM gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.


Artikel 14. Vrijwaring
De opdrachtgever vrijwaart Cobra CRM voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Cobra CRM toerekenbaar is. Indien Cobra CRM uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de opdrachtgever gehouden Cobra CRM zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Cobra CRM, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Cobra CRM en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de opdrachtgever.Artikel 15. Ontbinding van de overeenkomst

 1. De vorderingen van Cobra CRM op de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:
  – na het sluiten van de overeenkomst aan Cobra CRM ter kennis gekomen omstandigheden die Cobra CRM goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
  – indien Cobra CRM de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.
 2. In lid 1 van dit artikel bedoelde gevallen is Cobra CRM bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van Cobra CRM schadevergoeding te vorderen.
 3. Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materiaal waarvan Cobra CRM zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is Cobra CRM bevoegd de overeenkomst te ontbinden.


Artikel 16. Privacy, security, vertrouwelijkheid en geheimhouding

 1. Partijen zijn verplicht elkaar over en weer alle redelijke medewerking te verlenen teneinde de andere partij in staat te stellen haar verplichtingen op grond van de toepasselijke privacywetgeving na te komen. Op de dienstverlening van Cobra CRM is het Reglement Algemene Verordening Gegevensbescherming van toepassing, welk reglement op eerste verzoek van opdrachtgever kosteloos zal worden verstrekt. Wanneer een klant zich op haar rechten beroept heeft Cobra CRM enige tijd om aan het verzoek te voldoen.
 2. Partijen zullen alle informatie, knowhow, (persoons- )gegevens of specificaties die verband houden met de uitvoering van deze overeenkomst en/of de onderneming van de andere partij, vertrouwelijk behandelen en zullen deze niet aan derden kenbaar maken, tenzij de partij van wie de informatie afkomstig is daartoe schriftelijk toestemming heeft gegeven. Hetzelfde geldt ten aanzien van de inhoud van de overeenkomst.
 3. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is mede gedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 4. Cobra heeft een informatiebeveiligingsbeleid wat jaarlijks herzien wordt en toegespitst is op de volgende onderwerpen: maatregelen om te voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), wachtwoordbeleid en het proces in het geval zich beveiligingsincidenten of datalekken voordoen. Aanvullende afspraken op het gebied van informatiebeveiligingsbeleid kunnen tussen beide partijen worden overeengekomen.


Artikel 17. Intellectuele eigendom

 1. Onverminderd het bepaalde in artikel 15 (Geheimhouding) van deze voorwaarden behoudt Cobra CRM zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.
 2. Alle door Cobra CRM verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software, werkwijzen, (model-) contracten en andere geestesproducten van Cobra CRM en dat in de ruimste zin des woords, zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem, al dan niet door inschakeling van derden, zonder voorafgaande toestemming van Cobra CRM worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht.
 3. Cobra CRM behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.


Artikel 18. Toepasselijk recht
Op elke overeenkomst tussen Cobra CRM en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.